gà mạnh hoạch banner
banner gà mạnh hoạch 3
banner 5

Thủ tục kinh doanh nhượng quyền bao gồm những gì?

Trong khoảng 10 năm trở lại đây, hoạt động nhượng quyền thương mại bắt đầu phát triển rất nhanh, bình quân tăng 15-20%/năm. Nhiều thương nhân đã đánh giá nhượng quyền thương mại là một trong những phương thức kinh doanh hiệu quả và thông minh trên thị trường hiện nay. Bài viết này cung cấp thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền.

Khái niệm nhượng quyền thương mại

kinh doanh nhượng quyền

Cửa hàng nhượng quyền là cửa hàng có thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại. Theo quy định tại Điều 284 Luật Thương mại 2005, nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

 • Thứ nhất, việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;
 • Thứ hai, bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Điều kiện kinh doanh cửa hàng nhượng quyền

nhượng quyền thương mai

Thứ nhất, để đăng ký giấy phép kinh doanh cửa hàng nhượng quyền, cửa hàng nhượng quyền cần đáp ứng điều kiện là thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

Thứ hai, thương nhận nhượng quyền phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 5 Nghị định số 35/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại và Điều 8 Nghị định 08/2018/NĐ-CP sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ công thương, điều kiện đối với Bên nhượng quyền là: Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khi hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm.

Điều kiện “đã được hoạt động ít nhất 01 năm” áp dụng đối với hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền, không áp dụng cho thương nhân. Thời hạn một năm này được tính từ ngày cấp Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh của cửa hàng đầu tiên thuộc hệ thống kinh doanh của thương nhân, đồng thời cửa hàng và hệ thống kinh doanh đó phải triển khai hoạt động kinh doanh thực sự trong thực tế.

Cuối cùng, hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật. Nghĩa là hàng hoá, dịch vụ đó không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

Trường hợp hàng hoá, dịch vụ nhượng quyền thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, chủ cửa hàng nhượng quyền chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Cửa hàng nhượng quyền không cần phải đăng ký kinh doanh nhượng quyền

kinh doanh nhượng quyền

Tuy nhiên, không phải cửa hàng nhượng quyền nào khi kinh doanh cũng phải đăng ký nhượng quyền. Theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2011/NĐ-CP sửa đổi thủ tục hành chính tại Nghị định hướng dẫn Luật Thương mại, doanh nghiệp Việt Nam hoặc nước ngoài dự kiến nhượng quyền phải đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền trước khi tiến hành hoạt động nhượng quyền thương mại, trừ các trường hợp sau thì không phải đăng ký nhượng quyền:

 • Nhượng quyền trong nước;
 • Nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài. 

Tổ chức kinh tế đồng thời phải thực hiện việc đăng ký mục tiêu đầu tư, ngành nghề “nhượng quyền thương mại” theo quy định pháp luật hiện hành về đầu tư, đăng ký doanh nghiệp.

Đối với trường hợp không phải đăng ký nhượng quyền thì thương nhân phải thực hiện chế độ báo cáo Sở Công Thương.”

Báo cáo nhượng quyền thương mại

Nội dung báo cáo

Được thực hiện theo Mẫu tại phần B Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM, bao gồm các nội dung sau:

 • Thông tin về bên nhượng quyền.
 • Chi phí ban đầu mà bên nhận quyền phải trả.
 • Các nghĩa vụ tài chính khác của bên nhận quyền.
 • Đầu tư ban đầu của bên nhận quyền.
 • Nghĩa vụ của bên nhận quyền phải mua hoặc thuê những thiết bị để phù hợp với hệ thống kinh doanh do bên nhượng quyền quy định.
 • Nghĩa vụ của bên nhượng quyền.
 • Mô tả thị trường của hàng hóa / dịch vụ được kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại.
 • Hợp đồng nhượng quyền thương mại mẫu.
 • Thông tin về hệ thống nhượng quyền thương mại.
 • Báo cáo tài chính của bên nhượng quyền.
 • Phần thưởng, sự công nhận sẽ nhận được hoặc tổ chức cần phải tham gia. 

Thời gian báo cáo

Định kỳ, chậm nhất là ngày 15 tháng 01 hàng năm. 

Nơi nộp báo cáo

Sở Công thương.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền bao gồm

Đơn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo mẫu MĐ-1 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM;

Bản giới thiệu về nhượng quyền thương mại theo mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 09/2006/TT-BTM (cần hợp pháp hóa lãnh sự);

Các văn bản xác nhận về:

 • Tư cách pháp lý của bên dự kiến nhượng quyền thương mại: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận (cần được hợp pháp hóa lãnh sự);
 • Bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu đối với văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ (cần được hợp pháp hóa lãnh sự);

Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;

Giấy ủy quyền của bên nhượng quyền cho cá nhân/tổ chức thay mặt bên dự kiến nhượng quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến đăng ký nhượng quyền thương mại (cần được hợp pháp hóa lãnh sự) trong trường hợp bên dự kiến nhượng quyền không trực tiếp thực hiện các thủ tục này.

Thủ tục pháp lý đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền:

Cửa hàng đăng ký nhượng quyền thương mại nộp hồ sơ trực triếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến  Bộ Công Thương – 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội;

Bộ Công Thương kiểm tra tính hợp lệ, đầy đủ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ, trong vòng 02 ngày làm việc, Bộ thông báo bằng văn bản cho tổ chức để hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Bộ Công Thương thẩm tra nội dung hồ sơ. Nếu hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Bộ Công Thương ban hành Thông báo chấp thuận nhượng quyền thương mại cho tổ chức. Nếu hồ sơ không đáp ứng đủ điều kiện, trong vòng 03 ngày làm việc Bộ Công Thương trả lời bằng văn bản cho tổ chức, nêu rõ lý do không chấp thuận.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm nộp lệ phí, tổ chức nhận Thông báo trực tiếp tại tại Bộ hoặc bằng đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương phải có văn bản thông báo để thương nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Công Thương thực hiện đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại vào Sổ đăng ký và thông báo bằng văn bản cho thương nhân về việc đăng ký đó. Nếu từ chối việc đăng ký, Bộ Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho thương nhân và nêu rõ lý do. 

Lệ phí thực hiện đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền

Chủ cửa hàng nộp lệ phí đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại theo quy định của Bộ Tài chính (Quyết định số 106/2008/QĐ-BTC ngày 17 tháng 11 năm 2008)

Kết quả thực hiện đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền

Văn bản chấp thuận đăng ký kinh doanh cửa hàng nhượng quyền.

Cơ quan đăng ký có trách nhiệm đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại của thương nhân vào Sổ đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại và thông báo cho thương nhân biết.

Trên đây là những thủ tục kinh doanh nhượng quyền mà bạn cần phải biết. Hãy tìm hiểu thật kỹ những thông tin ở trên trước khi bắt đầu kinh doanh nhượng quyền. Chúc bạn thành công!

Xem thêm: